Blog number one in desa

Niki Salah Sawijining BLOG kang Di nduweni cah ndeso,sing bocahe wonten sekolah teng" MA.BUSTANUL ULUM"

Senin, 11 Oktober 2010

Lirik Lagu Rebana-'Ala Ya Rosulallah

Suluk:
Ya...Kamal Kholqi Mali...Malimal 'Anhu Wulubihi...
Man 'Anhu Wulubihi...Syiwa...Syiwaka,
Syiwaka In Da'khudzu...lil Kha..dibil 'Alaihi...

*Kunta Rokhiman Adziyan,Waro Mu'alliman
  Lathi Alaika Yaumaka Nabathiyan... 2x,

#'Ala Ya Rosulallah3...Kunta Rojana
  'Ala Ya Rosulallah...2x,

Back to *

La'am2 Muru Kama Adh,Finnabiyya Rifaqtihi2...
Wala2 Kinnani,Akhsya Minal Hajri Athiya3....
Wala Kinnani,Akhsya...Minal Hajri Athiya...Athiya,

Famina Rosul Mi Rosul
Lillahi Ummi Wa Kholathi...3x

Famina Rosul Lillahi Ummi Wa Kholathi
Wami Wakholitu Manafsi Wamayya...2x

Back to #*

Falau2 Annaro,Banafsiya Baqo Nabiyyana3
Sa'id2na Wala,Kin Amruhu Kana Maudhiyan3....
Sa'dna Wala Kin Amruhu Kana Maudhiyan....Maudhiyan,

Aro Khasanan2
Ittam Tuhu Wa Taroftuhu...3x

Aro Khasanan Ittam Tuhu Wa Taroftuhu
Yanfi Wayad'u Yada'ul Ya'u Matsayya...2x

Back to #*

1 komentar: