Blog number one in desa

Niki Salah Sawijining BLOG kang Di nduweni cah ndeso,sing bocahe wonten sekolah teng" MA.BUSTANUL ULUM"

Senin, 11 Oktober 2010

Perguruan Islam Bustanul Ulum

YAYASAN ITTIHADUL  MUSLIMIN
PERGURUAN ISLAM “ BUSTANUL ULUM “
ALAMAT : Jl. Raya Rogoino No 54 Pagerharjo Wedarijaksa 59152
PATI
  1. SEJARAH SINGKAT PERGURUAN ISLAM BUSTANUL ULUM
Perguruan Islam Bustanul Ulum Pagerharjo Wedarijaksa Pati Berdiri sejak 16 Agustus 1966 oleh :
-          KH.Sholeh
-          K. Sudiran
-          K.Nashrun
-          K. Jaiz
-          K. Zuhri
-          Syamsul Hadi
-          Nuryati
Pada mulanya hanya memiliki siswa/ santri sekitar 30 orang dengan program pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) hingga berkembang terus sedikit demi sedikit dan memiliki 566 siswa / santri pada tahun ajaran 1995/1996.
Dan dari sarana / prasarana yang sangat sederhana hingga memiliki sarana / prasarana yang cukup memadai.
Dalam perjalanan historisnya, Perguruan Islam Bustanul Ulum mendirikan Madrasah Tsanawiyah ( MTs. ) pada tahun 1986 oleh K.Moh. Ubaidah Nashrun, K. Sulaiman Nashrun, K. Mathori, K.Munhaji dkk.
Selanjutnya atas tuntutan  Departemen Agama semua Madrasah harus memiliki Badan Hukum yang sah maka pada tanggal 24 Nopember 1989 sadah berakte Notaris No. 62/1989 IMAM SOETARJO SH, dengan nama YAYASAN ITTIHADUL MUSLIMIN ( YIM ).
Pada mulanya Yayasan tersebut diketuai oleh Bp. Moh. Sholeh (Purnawirawan ABRI ) dan sekarang diketuai oleh Bp. Sulaiman Nashrun ( Kades Pagerharjo ).
Pada tahun 1989 didirikan Madrasah Diniyah Ula untuk mengantisipasi siswa SD agar bisa masuk dan mengikuti materi / pelajaran di Madrasah Tsanawiyah.
Kemudian pada atahun pelajaran 1991/1992 didirikan Madrasah Aliyah ( MA ) untuk menampung lulusan madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum khususnya dan Madrasah Tsanawiyah lainnya pada umumnya.
Dan pada tahun pelajaran 1994/1995 didirikan TK Islam dan Pondok Pesantren untuk melengkapi unit-unit pendidikan di Perguruan Islam Bustanul Ulum.


  1. DATA GURU DAN KARYAWAN
NO
N A M A
NIP / GOL
STS
PENDIDIKAN
JABATAN/GURU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Drs. Moh. Ubaidah Ns.
KH. Tlolhah
KH. Ah. Husnan Lc.
K.Nafi’un
K.Ihsan Siraj
K.Nuryati
K.Mahfudz
K.Munhaji
K. Munadi
K. Ali Maskun
K. Ismail Juremi
K. Sulaiman Nashrun
Drs. Sunardo
Drs. Sulargo
Drs. Suwondo
Drs. Sunarto
Drs. Agus Cahyono
Drs. Marzuki
Drs. Maftukin
Sri Supinah, S.Ag.
Thohuri, BA
Supatmi
Anis Syarifah
Mulyono
Ir. Surikah
Suparti, SPd.
Ir. Jumirah
Juwari
Ahmad Munir
Mardi
Khusain
Ahmad Muzayyin
Kunsinah
Larasati
Abdul Kholiq
Nur Azis Sya’roni
Ahmad Sahil
Ahmad Ma’ruf
Moh. Jaswadi
Ismail
Ahmad Supandi
Moh. Ja’far Shodiq
Moh.Malik Arobi
Puryanto
Sholihah
Aizah
Ma’shum Lasdi
Siti Sudarwati
Sutrisno
Shofiyah
Unifah
Supari
Ruqoyyah
Wahib
Musthofa
Istianah
Tri Khasanatun
Setyo Warni
Sunarti
Moh. Amin
Sugiman
Sundari
Masyrifah
Moh. Syafi’i
Nur Hamim
Moh. Faridin
Ahmad Suroso
Muslikh
Madiyono
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

150268669
-
-
-
150134006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GN
GTY
GTY
GTY
GN
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
GTY
TTY
TTY
TTY
TTY
TTY
TTY
S1. STIT
PONPES
UN. MEDINAH
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
PONPES
S1 IKIP
S1 IKIP
S1 IKIP
S1 IKIP
S1 IKIP
S1 STIT
S1 STIT
S1 IAIN
Sarmud  IIWS
D3 UMS
D3 IKIP
D3 IKIP
S1 UPT
S1 IKIP
S1 UPT
D3 IKIP
STIT
STIT
STIT
D3 IKIP
D3 IKIP
D2 IKIP
STIT
D2 IAIN
PONPES
D3 IKIP
MAN
PGA
MA/PONPES
PONPES
MA/PONPES
MA/PONPES
MA/PONPES
MA/PONPES
PONPES
PGA
PGA
MA/PONPES
MA
PGA/PONPES
MA
MA
MA/PONPES
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
D3 IKIP
MA
SMP
MA
SD
SD

Direktur/Ka MA
Guru Agama
Guru Bhs. Arab
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Kepala MADIN
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru PPKn/PMP
Guru Bhs. Inggris
Guru Ekonomi
Guru Bhs. Asing
Guru Penjaskes
Guru Agama
Ka. MTs. /  Guru
Guru Agama
Guru Agama
Guru Matematika
Guru IPS
Guru  Fisika , Kimia
Guru Biologi
Guru Sejarah/PPKn.
Guru IPA
Guru Penjaskes
Guru Geografi
Guru IPS
Guru Bhs. Daerah
Guru Bhs. Indo.
Guru Matematika
Guru Ketrampilan
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru IPA
Ka. MI /Guru
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru  Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru Agama
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Guru MI
Ka. TU
TU
TU
TU
Penjaga
Penjaga


  1. KURIKULUM PERGURUAN ISLAM BUSTANUL ULUM
Kurikulum TK mengikuti program Depdikbud. MI, MTs. Dan MA menggunakan kurikulum Departemen Agama dengan Tambahan muatan local ilmu – ilmu agama. Dalam upaya peningkatan tafaqquh fiddin di kalangan santri / siswa PIB dalam kajiannya merujuk beberapa literature :
A.      MADRASAH IBTIDAIYAH / DINIYAH ULA
No
Mata Pelajaran
Nama Kitab
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tafsir Qur’an
Tajwid
Hadits
Fiqih
Tauhid
Akhlaq
Bahasa Arab
Nahwu
Shorof
Sejarah Islam
Tafsir Al- Jalaalain
Tuhfatul Atfal, Jazariyah
Al – Arbain Nawawiyah
Durusul Fiqih, Taqrib
Risalatul Tauhid
Akhlaqul Lilbanin
Durusul Lughotil Arobiyah
Nahwu Wadhih, Jurumiyah
Amsilatut – Tashrif
Khuslashol Nurul Yaqin
Juz Amma

B.      MADRASAH Tsanawiyah :
NO
Mata Pelajaran
Nama Kitab
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tafsir Qur’an
Hadits
Ilmu Hadits
Fiqih
Usul Fiqih
Tauhid
Akhlaq
Bahasa Arab
Nahwu – Shorof
Balagoh
Faroidh
Tafsir Al – Jalalain
Bulughul Marom
Minhatul Mughits
Tahrir / Tuhfatut Tulab
Lathoiful  Isyarat
Fathul Majid
Ta’limul Muta’allim
Ta’limul Lughotil Arobiyah
Alfiyah Ibnu Malik
Jauharul Maknun
Matan Rohabiyah
Juz  1 - 15

C.      MADRASAH ALIYAH
NO
Mata Pelajaran
Nama Kitab
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tafsir Qur’an
Ilmu Tafsir
Hadits
Fiqih
Usul Fiqih
Qowaid Fiqih
Akhlaq Tashawuf
Tarikh Tasrie’
Bahasa  Arab
Balagoh
Ilmu Mantiq / Logika
Tafsir Al – Jalaalain
Ilmu Tafsir
Tajridus Shorih
Fathul Wahab
Ghoyatul Wushul
Faroidul  Bahiyyah
Kifayatul Atqiya’
At – Tasyriul Islamy
Tadrisul Lughotil Arobiyah
Jawahirul Balagoh
Idhohul Mubham


D.     PONDOK PESANTREN
NO
Mata Pelajaran
Nama Kitab
Ket.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tafsir Qur’an
Hadits
Fiqih
Tauhid
Akhlaq – Tashawuf
Nahwu
Shorof
Sejarah Islam
Tafsir Al – Ibriz
Riyadhus – Sholihin
Fathul Qorib, Fathul Muin
Qomiuth-Thughyan
Bidayatul Hidayah
Muhtashor Jiddan, Kafrawi
Al – Kaelani
Madarijus su’ud / Barzanji


 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar